18 okt 2016

Vedtekter for garasjer og parkeringsplasser

VEDTEKTER FOR GARASJER OG PARKERINGSPLASSER I HAUKTJERN BORETTSLAG

1.         Styret forvalter borettslagets garasjer og oppmerkede parkeringsplasser.

2.         Ved nytegning av avtaler eller omdisponering av gamle avtaler gjelder følgende regler;

           Bare andelseiere i borettslaget kan kjøpe garasje og leie parkeringsplass.

  • Ved salg av leilighet kan garasjeplass følge med, dersom ingen kjøper finnes blant eksisterende andelseiere.
  • Hver andelseier kan kun eie èn garasje- eller parkeringsplass.

3.         Retningsgivende pris ved salg av garasje

 

Styret angir retningsgivende pris  på grunnlag av uavhengig takst. 

         

4.         Salg av garasjer og leie av parkeringsplasser.

 

  • Alt salg skal foretas gjennom styret.

-           Styret ajourfører lister (filer) for garasje- og parkeringsplasser ifm hvert salg, eventuelt også ved andre overdragelser.

-           Ved overdragelse av garasje skal kjøper og selger sammen med representant fra styret fylle ut et kontrollskjema for garasjens tilstand.

-           Kontrakt mellom selger og kjøper av garasje-/p-plass skal tegnes.

-           Alt salg og overdragelser rapporteres til OBOS. 

-           Bekreftelse på at kjøp er registrert i OBOS, skjer ved at OBOS sender bekreftelse til kjøper, samt kopi til styret.

-           Styret arkiverer èn kopi av kontrakt for dokumentasjon av kjøp/salg.

 

Styret i Hauktjern borettslag kan når ingen andelseier er interessert i å kjøpe garasjen, kjøpe garasjen til retningsgivende pris.  Kontrakt overdras i

så fall til styret.

 

Dersom det er flere interessenter for kjøp av garasje enn det er ledige garasjer, vil det registreres venteliste.  Dersom den som får tilbud om kjøp av garasje avslår, vil vedkommende havne nederst på ventelisten.

På grunn av mangel på parkeringsplasser i området, forplikter den enkelte å benytte sin garasje ved parkering utover kortvarig art.

5.         Framleie.

Garasjene kan framleies med leiligheten i inntil 3 år. Framleien skal godkjennes av styret etter regler som følger leiligheten.  Garasjene kan ved spesielle grunner framleies uten leiligheten, men kun i kortere tid og etter godkjent søknad fra styret.  Framleie av leid garasje er ikke tillatt.          

           

6.         Det er etablert et eget garasjefond.  De som har leierett til parkeringsplass eller er eier av garasje plikter å betale en månedlig leie.  Leien innkreves sammen med innkreving av andelseiers husleie.  Denne leien skal dekke forsikring, eiendomsskatt, utstyr og materiale til vedlikehold, og eventuelt vedlikehold av garasjer utover de som er nevnt i punkt 7, som styret ser seg nødt til å iverksette.  Styret har mulighet for å iverksette dugnad når det er behov for dette.  Styret fastsetter leien.

7.         Den som eier garasje står ansvarlig for løpende vedlikehold som vask, annen rengjøring, maling og luking av gress, samtidig står han/hun økonomisk ansvarlig for skader på garasjen.  Garasjene skal holdes malt i farger som borettslaget bestemmer.  Innvendig og utvendig forandringer av garasjene må på forhånd forelegges styret for godkjenning – unntatt er asfaltering av garasjegulv og oppsetting av hyller.

8.         Forsikring dekker bare den fysiske garasjen og tegnes av borettslagets styre.

9.         I eller ved garasjene må det ikke drives reparasjon, virksomhet eller lignende. 

Garasjene må heller ikke benyttes på en slik måte at det sjenerer naboer.

 

 

10.       Garasjene skal til enhver tid være låst grunnet;

            -           Forsikring (felles og den enkeltes)

            -           Skader og innbrudd kjøretøy

            -           Barn som går inn i ulåste garasjer

           

            Økonomisk ansvar ved brudd på ovennevnte tilfalles den som ikke har låst       garasjen.

11.       Det er strømuttak til hver garasjeplass.              Motorvarmere o.lign. er forbudt å bruke uten tidsur.

12.       Mislighold

Brudd på retningslinjene med påfølgende 2 varsler igangsetter sakspålegg iht

§ 5-22 i Borettslagsloven.

13.       Alle klager/henvendelser rettes til styret.

14.       Vedtektsendringer kan gjennomføres med 2/3 flertall av andelseierne.